“АЛТАНБУЛАГ” ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд газар эзэмшүүлэхашиглуулах дуудлага худалдааны зар

 

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн  2021 оны А/38 тоот захирамжийг үндэслэн Сэлэнгэ аймаг, “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн 1,6,8,9-р хэсгийн 4 байрлалын 9 нэгж талбарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаа зарлаж байна.

 

Дуудлага худалдаа “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын албанд 2021 оны 09 дүгээр сарын 02ы өдрийн 14:00 цагт нээлттэй явагдана.

 

Газрын байршил

Талбайн код

Зориулалт

Газрын хэмжээ /м2/

Газрын анхны үнэ /төгрөг/

Дэнчингийн хэмжээ /10%/

Хугацаа

/жил/

1.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ1

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1211

2,906,400

290,640

15

2.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ2

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1211

2,906,400

290,640

15

3.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ3

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1285

3,084,000

308,400

15

4.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ4

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1017

2,440,800

244,080

15

5.

Чөлөөт бүсийн 1-р хэсэг

ХҮ5

Худалдаа нийтийн үйлчилгээ, төв цогцолбор

1305

3,132,000

313,200

15

6.

Чөлөөт бүсийн 6-р хэсэг

А1

Агуулах

10000

24,000,000

2,400,000

15

7.

Чөлөөт бүсийн 6-р хэсэг

А2

Агуулах

10000

24,000,000

2,400,000

15

8.

Чөлөөт бүсийн 9-р хэсэг

Ү1

Үйлдвэрлэл

20000

12,800,000

1,280,000

15

9.

Чөлөөт бүсийн 8-р хэсэг

Т1

Тээвэр, логистик

20000

48,000,000

4,800,000

15

 

Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2021 оны 08 сарын 30-ны өдрийн 8:30 минутаас эхлэн 2021 оны 09 сарын 02-ны өдрийн 13:30 минут хүртэл Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын 11-р байр “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн Ажлын алба -1110 тоот өрөөнд байрлуулсан битүүмжилсэн хайрцагт хүлээн авах ба дуудлага худалдааны хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.altanbulag.gov.mn

Харилцах утас: (976-51) 261430

Дэнчин тушаах данс: Төрийн сан, /100900009352/, Хүлээн авагч: Алтанбулаг чөлөөт бүс

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Дэнчин төлсөн баримт;
  • Улсын тэмдэгтийн хураамжийн 12500₮ төлсөн баримт; /Төрийн сан, 100900036010, Хүлээн авагч: Алтанбулаг чөлөөт бүс/
  • Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
  • Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл, иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд хүсэлтээ маягтын дагуу үнэн зөв гаргана. /Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан маягт/

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журмын 2 дугаар хавсралт

 

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТ

(Хуулийн этгээд)

 

                                        ... он ... сар ... өдөр

                                                                  ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Оноосон нэр .........................................................................................................................

 

2.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар ........

...............................................................................

3.Регистрийн дугаар .............................

................................................................

 

4.Холбоо барих утас ...........................................

...............................................................................

5.Шуудангийн хаяг ................................

................................................................

 

6.Хаяг ........................................................ аймаг (нийслэл), ......................................... сум (дүүрэг) ........................................................... баг (хороо) ....................................... гудамж (хороолол) .............................................. байр (хашаа, хаалга)-ны дугаар .........................

 

7.Цахим шуудангийн хаяг .......................................................................................................

 

                                                                   ОРОЛЦОГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Иргэний харьяалал ..........................................

..............................................................................

2.Овог ..................................................................

..............................................................................

3.Эцэг (эх)-ийн нэр ................................

.................................................................

4.Нэр ......................................................

.................................................................

 

5.Регистрийн дугаар ...........................................

..............................................................................

6.Холбоо барих утас .............................

.................................................................

 

7.Албан тушаал ..................................................

..............................................................................

 

8.Цахим шуудангийн хаяг .....................

.................................................................

9.Байнгын оршин суугаа хаяг .................................................................... аймаг (нийслэл), ...................................................... сум (дүүрэг) ........................................................ (хороо) ......................................................... гудамж (хороолол) ....................................................... .......................................... байр (хашаа, хаалга)-ны дугаар .................................................

 

ЗӨВЛӨХИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Овог ..................................................................

..............................................................................

2.Эцэг (эх)-ийн нэр .............................................

..............................................................................

3.Нэр ....................................................................

..............................................................................

 

4.Регистрийн дугаар .............................

.................................................................

5.Холбоо барих утас .............................

...................................................................................................................................................................................................

НЭГЖ ТАЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

1.Газрын зориулалт ...........................................

............................................................................................................................................................

 

2.Тухайн газрыг өмчлөх, эзэмших, ашиглахын аль нь болох ......................

.................................................................

3.Талбайн хэмжээ (м2/га) ...................................

..............................................................................

 

4.Эзэмших, ашиглах хугацаа ...............

.................................................................

5.Газрын байршлын хаяг ........................................... аймаг (нийслэл), ............................... ..................................................... сум (дүүрэг) ...................................... баг (хороо) ............. ................................................ гудамж (хороолол) ...................................... байр (хашаа, хаалга)-ны дугаар .................................................................. байршлын нэр .......................

...................................................................................................................................................

 

ДЭНЧИНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Дэнчингийн хэмжээ (төг) ................................. (тоогоор) .............................................................

(үсгээр) ................................................................

 

2.Дэнчин төлсөн огноо ..........................

..................................................................................................................................

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН  (......................................................)

                                               Нэрийг бүтнээр бичнэ

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журмын 1 дүгээр хавсралт

 

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТ

(Хувь хүн)

 ... он ... сар ... өдөр

ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Иргэний харьяалал ........................................

.............................................................................

2.Овог .................................................................

.............................................................................

3.Эцэг (эх)-ийн нэр .....................................

......................................................................

4.Нэр ...........................................................

......................................................................

 

5.Регистрийн дугаар ..........................................

.............................................................................

 

6.Холбоо барих утас ..................................

......................................................................

7.Шуудангийн хаяг .............................................

.............................................................................

8.Цахим шуудангийн хаяг ..........................

......................................................................

 

9.Байнгын оршин суугаа хаяг ........................................................................ аймаг (нийслэл), ............................................................ сум (дүүрэг) ................................................. баг (хороо) ............................................................ гудамж (хороолол) ......................................................... байр (хашаа, хаалга)-ны дугаар

 

ЗӨВЛӨХИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Овог .................................................................

.............................................................................

2.Эцэг (эх)-ийн нэр ............................................

.............................................................................

3.Нэр ...................................................................

.............................................................................

 

4.Регистрийн дугаар ..................................

......................................................................

5.Холбоо барих утас ..................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

НЭГЖ ТАЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

1.Газрын зориулалт .......................................

.........................................................................

.........................................................................

 

2.Тухайн газрыг өмчлөх, эзэмших, ашиглахын аль нь болох ...........................

......................................................................

 

3.Талбайн хэмжээ (м2/га) ..............................

.........................................................................

4.Эзэмших, ашиглах хугацаа ....................

......................................................................

5.Газрын байршлын хаяг ............................................. аймаг (нийслэл), ................................ ........................................................... сум (дүүрэг) ................................................... баг (хороо) ............ ........................................................... гудамж (хороолол) ..................................... байр (хашаа, хаалга)-ны дугаар ................................................................................. байршлын нэр .......................................................................................................................................................

 

ДЭНЧИНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.Дэнчингийн хэмжээ (төг) ............................ (тоогоор) ........................................................

(үсгээр) ...........................................................

.........................................................................

 

2.Дэнчин төлсөн огноо ...............................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

     
 

 

 

                                           ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН (.................................................................)

                                                                                             Нэрийг бүтнээр бичнэ

 

  • undefined

 

Хамтран ажилладаг байгууллагууд